גדי סולומוביץ חברת רואי חשבון

חברתנו עוסקת במתן שירותים עסקיים בארץ ובעולם תוך התמקדות בהיבטי המיסוי, החשבונאות והרגולציה לסקטור העסקי והפרטי.
לחברתנו ניסיון נרחב בליווי אישי בהקמת עסקים בחו”ל בדגש על מבנים אופטימליים לצורכי מס,
תוך התחשבות בהבנת הצרכים המיוחדים של הלקוח והתאמת פתרונות ייחודיים ויצירתיים במסגרת החוק.

מיסוי בינלאומי

הקמת עסקים בחו"ל - היבטי מיסוי בינלאומי

כאשר יזם תושב ישראל או חברה ישראלית מעוניינים להקים עסק או אופרציה בחו"ל, עליהם לקחת בחשבון את ההשלכות הרגולטיביות והיבטי המס המשפיעים באופן ישיר על הכדאיות הכלכלית ביזמות.

ההיבט הראשון והמשמעותי ביותר הנו סיווגה של החברה בחו"ל או הפעילות בחו"ל. על פי פקודת מס הכנסה חברה תחשב כתושבת ישראל אם נתקיימו אחד מאלו:

  1. החברה התאגדה בישראל – נרשמה ברשם החברות הישראלי כחברה ישראלית.
  2. השליטה על עסקי החברה וניהולם הנם בישראל.
התנאי הראשון הנו ברור ואינו משתמע לשתי פנים. לעומתו, התנאי השני אינו ברור וטומן בחובו פרשנויות רבות ובחינת העובדות והפרטים על מנת לקבוע האם הפעילות הנה בישראל. אם התברר שהחברה הנה תושבת ישראל, יחולו עליה כל החוקים והחובות שחלים על חברה ישראלית בישראל. ולכן, יש לבחון את הפעילות ולתכנן את הקמת העסק בקפידה. משרדנו מתמחה בליווי והקמה של עסקים בחו"ל וכולל מתן חוות דעת מקצועית על פי צרכי הלקוח ובמידת הצורך, ליווי פיזי בחו"ל על מנת למצוא בעלי מקצוע מתאימים לעסק כגון רואי חשבון, עורכי דין ומנהלי חשבונות בכדי להבין בצורה ברורה את כל ההשלכות והמשמעויות ולפעול בהתאם.
נגן וידאו
גדי סולומוביץ', רואה החשבון של ערן זהבי

לעניין יחיד, על פי פקודת מס הכנסה תושב ישראל“ הינו תושב אשר:

(א)לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:

(1) לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

(א) מקום ביתו הקבוע;

(ב) מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

(ג) מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

(ד) מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

(ה) מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

(2) חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל –

(א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

(ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

לייעוץ וטיפול בכל נושא מיסוי בינלאומי צרו קשר עם משרדינו בטלפון מספר 03-7269999

מיסוי בינלאומי – להשכרת דירה למגורים בחו"ל

הכנסות מהשכרת דירת מגורים מחוץ לישראל על ידי יחיד:

  1. יחיד תושב ישראל שהייתה לו בשנת המס הכנסה זוכה לשיעור מס מועדפים . דהיינו על פי סעיף 122א לפקודת מס הכנסה הנישום מחויב לשלם על ההכנסה משכ"ד מחוץ לישראל שאינה באה לכדי מעסק , לרבות מקרקעין,מס בשיעור של15% במקום מס שולי.

יחיד אשר בחר לשלם מס בשיעור של 15% (המסלול המוטב ) אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה.

יש להדגיש כי סעיף 122א לפקודת מס הכנסה לא חל הכנסות משכר דירה בידי תאגיד, כלומר עליו שיעור מס חברות. וכמו כן התאגיד יהיה זכאי לקבל זיכוי בגין המס שהתאגיד שילם בחו"ל.

חשוב לציין כי אין אבחנה בין נכס להשכרת דירה למגורים לבין השכרת נכס עסקי .

 

מיסוי בינלאומי – תושב חוזר ותיק

תושבים חוזרים רגילים פטורים ממס למשך חמש שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל על הכנסותיהם הפאסיביות.

תושבים חוזרים רגילים פטורים ממס למשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל על ריווחי הון .

קיים פטור ממס על הכנסות בחו”ל של חברה שהמנוהלת על ידי תושב חוזר ותיק.

פטור ממס לתושב חוזר ותיק למשך עשר שנים על הכנסותיו הפאסיביות ( ריבית, תמלוגים ,קצבה , דיבידנד , דמי שכירות ותמלוגים שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהיו ברשותו של הנישום עוד לפני שחזר ארצה.

פטור מלא לתושב חוזר ותיק מדיווח על הכנסות פטורות .

תושבים חוזרים ותיקים יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מעסק, משלח יד או מעסקה אקראית בעלת אופי עסקי ומהשתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או פרסים, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות.

תושב חוזר ותיק יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל שנרכש לפני חזרתו לארץ, ונמכר תוך 10 שנים מחזרתו לארץ . אם נמכר הנכס לאחר 10 שנים, יחושב פטור יחסי על חלק מרווח ההון.

על פי פקודת מס הכנסה ” תושב חוזר ותיק ” הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות .

על אף האמור לא יראו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כתושב ישראל , במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל , לפי העניין (שנת ההסתגלות),ובלבד שהיחיד הודיע , בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל כאמור, בטופס שקבע המנהל

עם מטוס פרטי ומזוודה: כך מושכים כסף ממקלט מס

לייעוץ וטיפול בכל נושא מיסוי בינלאומי צרו קשר עם משרדינו בטלפון מספר 03-7269999

מיסוי בינלאומי – אמנות המס

לאור התיקון שנכנס לתוקף בינואר 2003 , אשר בעיקר היה שינוי המיסוי משיטת מיסוי על בסיס טריטוריאלית (תשלום מס על הכנסותיו של תושב ישראל שהופקו או נצמחו בישראל בלבד ) לשיטת מיסוי על בסיס פרסונאלי (תשלום מס על הכנסותיו של תושב ישראל שהופקו או נצמחו בישראל ומחוץ לישראל ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה ).

שינוי מדיניות שיטת המיסוי הבינלאומי מובילה למצב שהכנסותיו של יחיד תושב ישראל אשר הופק בחו”ל ממוסה גם ברשויות המס בחו”ל וברשויות המס בישראל וכתוצאה מכך עלול להוביל למצב שיחיד תושב ישראל בגין הכנסותיו מחוץ לישראל יידרש לשלם מס כפול (בישראל ובחו”ל) בשל הכללים החלים בשתי המדינות .

המקובל הוא שהכנסות אקטיביות מדינת המקור זכאית לקבל את ” הנגיסה הראשונה ” לעומת זאת בהכנסות פסיביות מדינת התושבות נהנית מגביית המס המופק .

בשל כך הפתרון לבעיה שתוארה לעיל (תושב ישראל בגין הכנסותיו מחו”ל יידרש לשלם מס בשתי המדינות ) היא אמנת מס . לעיתים קרובות יהיה זה קשה לקבוע לאיזו מדינה יש לשלם מס, לכן במקרים כאילו יש להידרש לאמנה מס למניעת כפל מס.

אמנת מס למניעת כפל מס נחתמו מכיוון שקיים סתירה בין חוקי המדינות השונות, אמנות מס מונעת מהנישומים לשלם מס כפול .

כיום רוב אמנות המס למניעת כפל מס בעולם מבוססות על אחד המודלים העיקריים או שילוב של שניהם:

 

מודל האו"ם

אמנות המס למניעת כפל מס של ישראל מבוסס על פי מודל האמנה הבינלאומי הOECD .

אמנות מס למניעת כפל מס אלו הן הסכמים במסגרתם שתי המדינות שהן צד להסכם קובעים את כללי המיסוי שיחולו על ההכנסות ועל הנכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות .הכללים של האמנת מס מתווספים לחוקי המס של כל אחת מהמדינות .

יש להדגיש כי הוראות אמנת מס למניעת כפל מס גוברות על פני חוקי המס שחלים על כל מדינה .

למדינת ישראל קיימים כיום כ-52 הסכמי מס למיסוי בינלאומי .

בתקשורת

נגן וידאו
גדי סולומוביץ', רואה החשבון של ערן זהבי
גדי סולומוביץ': "מעריך שלמיסוי יש חשיבות בכך שבלאט וגרנט לא חוזרים"

עם מטוס פרטי ומזוודה: כך מושכים כסף ממקלט מס

הרצאות

הרצאה בנושא מיסוי בינלאומי

מיסוי דירות מגורים בחו"ל והגדרת תושב ישראל לצורכי מס

מאמרים

הבנקים בשוויץ בשירות רשות המיסים

לאחרונה, ובעקבות מהפיכת המידע והטכנולוגיה אנו עדים להתפתחותם של נהלים חדשים בקרב הבנקים בשוויץ בכל הנוגע לחשבונות של ישראלים ואף בנוגע לחשבונות אשר בעליהן לא ישראלים. הבנקים בשוויץ החלו לדרוש

קרא עוד >>

צור קשר

דילוג לתוכן